Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij enkele van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 mei 2018

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ada Hendriks, zelfstandig vertrouwenspersoon en eigenaar van Adalante

Koppellaan 10, 7314 BP Apeldoorn adahendriks@adalante.nl

Adalante verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via, email, gesprek, telefoon en app.

Persoonsgegevens

Adalante  verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam, eventueel adresgegevens, deze worden enkel gevraagd als er een afspraak bij u thuis wordt gemaakt
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Eventueel werkplek
  • Samenvatting van de gesprekken

 

Doeleinden

Adalante verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact;
  • Het jaarlijks schrijven van een jaarverslag voor alle bedrijven waar een contract mee is
  • Het verrichten van administratieve handelingen;
  • Facturering;

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomsten met de verschillende organisaties, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden

De gegevens van de casussen zullen nooit aan derden worden verstrekt.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Adalante zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Adalante passende beveiligingsmaatregelen genomen. De inhoud van de casussen staat op een extern informatie medium dat alleen door mij gebruikt wordt. De mail en de financiële administratie wordt afgehandeld op een beveiligde privécomputer.

Cookies

Deze website gebruikt geen cookies.

Uw rechten

U heeft het recht om Adalante een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Adalante verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Ada Hendriks,Koppellaan 10, 7314 BP Apeldoorn

 adahendriks@adalante.nl of 06-19022136

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Adalante, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 mei 2018

Adalante kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.